ZÁPIS Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Publikováno: 29.4.2021 Autor(ka): Martina Findová

konané dne 29. 4. 2021

(online)

 

 1. Nyní rotační výuka
 • Prezenční výuka

Pokud žák není přítomen ve škole (odmítání testování, karanténa, nemoc...), pracuje dle denního zadání - třídní učitel zasílá průběžně probrané učivo každému zákonnému zástupci (individuálně). Jde o učivo probrané při dopolední výuce a o domácí úkol na odpoledne, kteří dostanou všichni žáci. V pátek je probrané učivo uloženo na webu školy (2.B, sekce „Co se učíme“) - zpětně za celý týden.

 • Distanční výuka

Je povinná. Při online výuce MS Teams – povinná aktivní účast - nestačí být pouze přihlášen a nereagovat. V naší třídě ale nikdo nemá problémy, všichni pracují svědomitě. Nemoc a jiné důvody nepřítomnosti žáka je třeba neprodleně hlásit a omluvenky zapsat do žákovské knížky. Překontroluji vždy v pondělí, kdy začíná prezenční týden.

 

 1. Hygienická opatření
 • dodržování hygienických zásad – nošení roušek, časté mytí rukou, nemíchání se s ostatními třídami = nezdržovat se na chodbách, časté větrání = přizpůsobit oblečení
 • Tv – úprava rozvrhu, v hodinách Tv probíhá testování žáků

 

 1. Pedagogická rada 21.4. 2021
 • třída celkově dosahuje velmi dobrých výukových výsledků, je vidět, že spolupráce rodičů a školy je na vynikající úrovni
 • příprava na vyučování je také na velmi dobré úrovni
 • distanční forma výuky-velmi dobrá úroveň, žáci doma pracují pilně, pravidelně se připojují na online výuku, pracují dle denního zadání z webu třídy - nemáme zpoždění v plnění tematických plánů
 • hodnocení žáků: nyní adaptační období, mapování znalostí, známky neslouží jako podklad pro závěrečné hodnocení předmětů, vypovídají pouze o úrovni zvládnutí učiva

 

 1. Poplatky
 • divadlo – vybrané poplatky 300,- Kč na žáka budeme vracet ve středu 5.4.2021, prosíme o podpis o převzetí (ŽK)
 • Vv, Pč - vyúčtování proběhne na konci školního roku (červen) pro žáky budou zakoupeny pomůcky a potřeby
 • příspěvek na kopírování – bude vyčerpán v červnu (papíry, toner, údržba tiskárny)

 

 1. Sběr kaštanů - vyhodnocení
 • naše třída se umístila na 2. místě a to díky žákům:

Moltaš Jan – 160 kg (2. místo)

Černý Patrik – 141 kg (3. místo)

Makáň Dominik – 27 kg

Hlaváček Michal – 10,5 kg

Děkujeme chlapcům za aktivní přístup. Díky nim dostane naše třída cenu, kterou si všichni společně užijeme. Moltaš Jan a Černý Patrik dostanou i osobní cenu, jelikož se umístili na 2. a 3. místě v celoškolním sběru.

 

 1. Výkup papíru

Vzhledem k hygienickým opatřením COVID 19 nebude možno v tomto školním roce organizovat sběr papíru v prostorách naší školy. Papír je ale možno dovézt na sběrná místa. Tam je třeba hlásit ne naši školu, ale sdružení rodičů při ZŠ Jubilejní park, Znojmo.

Podrobné informace budou 3. 5. 2021 vlepeny do žákovských knížek.

 

 1. Vrácení zapůjčených knih do městské knihovny

Děti mají zapůjčeny knihy z městské knihovny. Ta je nyní již otevřená. Je třeba knihy vrátit.

 

 1. Individuální konzultace

Jsou možné pro všechny žáky (nejenom pro děti s podpůrným opatřením). Je možno využít i služeb školního psychologa – tato možnost platí i pro zákonné zástupce žáků. Se školním psychologem je možno se spojit telefonicky nebo elektronicky.

 

 1. Focení tříd na konci školního roku

 

 1. Připomínky rodičů:

Paní Březinová – dotaz, zda budou vráceny finance za kroužky (keramika, florbal).