Organizace výuky 1. stupně od 25. května 2020

Organizace výuky 1. stupně od 25. května 2020

Publikováno: 8.11.2020 Autor(ka): Renata Jahodová

Vážení rodiče,

od 25. května 2020 je žákům 1. stupně umožněna prezenční forma výuky. Organizace výuky se řídí metodickým doporučením MŠMT /files/editor/2/Dokumenty_a_formulare/ochrana-zdravi-zs.pdf

 

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLY: pondělí – pátek 7:30 – 15:30

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:

 A. dopolední část (= výuka) – třídní učitelé, asistenti pedagoga 

 • jednotlivé třídy v kmenových učebnách, třídy IV. A a IV. B (z GPOA) v budově 2. stupně
 • po vstupu - hygiena, k dispozici bezdotykové teploměry (zákaz vstupu doprovázejícím osobám!)
 • přípravné třídy – 4 hodiny
 • třídy 1. stupně – 4 hodiny 20 minut
 • harmonogram nástupu skupin od 7:30 do 8:00 na stanoveném místě určeném vyučujícím (informují třídní učitelé), je třeba dodržovat harmonogram k zabránění shromažďování před školou
 • stabilní tým pedagogických pracovníků přidělených ke skupině
 • každá skupina se svým třídním učitelem (vyjma vybrané skupiny žáků 2. ročníku se SVP – zde výuka posílena o nápravná cvičení) – lze zaručit u žáků nahlášených do 15. května
 • složení skupin – max. 15 žáků, stanoveno předem, neměnné do 30. 6. 2020
 • výuka organizována v blocích dle potřeb skupiny – po každém bloku hygiena, časté větrání, každý žák v samostatné lavici
 • zaměření na hlavní předměty (Čj, Aj, M)
 • výchovné předměty zapracovány do výuky jako odpočinkové chvilky
 • každodenní pobyt venku (při vhodném počasí), minimalizace setkávání s dalšími skupinami
 • žákům ve skupinách odpadá distanční forma výuky
 • po dopolední části možno žáka vyzvednout
 • odchod žáků po skupinách, popř. individuální odchod 

B. odpolední část – asistenti pedagoga, vychovatelky

 • opět dobrovolná, i pro nedružinové žáky
 • ranní družina není poskytována
 • stálá skupina jako dopoledne
 • vyzvednutí žáka standartním způsobem (v budovách, kde jsou umístěny jednotlivé skupiny) za dodržení hygienických pravidel nejpozději do 15:30
 • možný individuální odchod – lístek s podpisem zákonného zástupce

STRAVOVÁNÍ:

 • nutné nahlásit individuálně ve školní jídelně nejpozději do středy 20. 5. 2020
 • v případě absence potřeba jej odhlásit
 • bez výběru jídel, dietní strava zachována
 • stravování po určených skupinách, vstup jednotlivcům zakázán
 • zákaz výdeje stravy do jídlonosičů
 • dodržování hygienických podmínek stanovených Manuálem MŠMT – hygiena či dezinfekce rukou, odložení roušky do sáčku, dezinfekce prostor po každé skupině  

POVINNOSTI ZE STRANY ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ:

 • podpis čestného prohlášení (bez čestného prohlášení NELZE žáka přijmout do výuky) - ke stažení zde /files/editor/2/Dokumenty_a_formulare/cestne-prohlaseni-covid.pdf
 • vybavení žáka 2 ks ochranných roušek (popř. ochranným štítem), sáčkem na použité roušky a sáčkem na obuv (zrušeny šatny – zamezení setkávání žáků jednotlivých skupin)
 • omluva žáka v případě nepřítomnosti (do 3 kalendářních dnů) – absence evidována, ale nezapočtena do celkové absence žáka
 • neposílání žáka do školy v případě nemoci

ZMĚNY V REŽIMU DOMÁCÍ VÝUKY: 

 • žáci, kteří nechodí do školy, se nadále vzdělávají distančně
 • je však třeba počítat s menší podporou třídního učitele
 • na webu školy v jednotlivých třídách v sekci „Co se učíme“ budou zveřejňovány úkoly z dopoledního vyučování
 • konkrétní pravidla nastavuje třídní učitel

DŮLEŽITÉ:

 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti (ředitelny) a zákonní zástupci žáka budou vyzváni k jeho okamžitému vyzvednutí. O podezření musí informovat škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci změní aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného žáka.