Organizace  výuky 2. stupně od 8. června 2020

Organizace výuky 2. stupně od 8. června 2020

Publikováno: 3.6.2020 Autor(ka): Renata Jahodová

Vážení rodiče,

v souvislosti s rozvolňováním mimořádných opatření v ČR a postupným návratem žáků do škol připustilo MŠMT možnost realizovat občasné vzdělávací a socializační aktivity i pro žáky 2. stupně ZŠ, a to od 8. do 30. června 2020. Po zvážení všech konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínek naší školy a po zjištění Vašeho zájmu jsme schopni nabídnout a zajistit omezenou prezenční výuku pro všechny třídy 2. stupně. Účast žáků je dobrovolná. Na základě Vašeho sdělení o účasti či neúčasti Vašeho dítěte na dobrovolných konzultacích jsme vytvořili jejich rozvrh. V posledním týdnu proběhnou třídnické hodiny, ve kterých se budou odevzdávat učebnice. Pokud by se Vaše dítě těchto hodin nezúčastnilo, je nezbytné se domluvit s třídními učiteli na předání učebnic v jiném termínu.

Organizační zajištění dobrovolné prezenční výuky:

Výuka bude probíhat pouze v určených dnech a podle rozvrhu hodin sestaveného každé třídě na míru dle Vašeho zájmu o konzultace v určitých předmětech.

  1. Tyto hodiny budou zaměřeny na konzultace a vysvětlení probraného učiva, procvičení a opakování. Současně budou plnit i socializační účel setkání spolužáků po dlouhé době dálkového vzdělávání. Každá hodina obsahuje i čas na krátkou přestávku. Za příznivého počasí mohou žáci trávit přestávky ve venkovních prostorách školy.
  2. V každé skupině žáků bude maximálně 15 osob. S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.
  3. Žáci budou dodržovat hygienická pravidla – dezinfekce rukou u vchodu školy, bez přezouvání a odkládání svršků v šatnách, nošení roušek na chodbách, toaletách, dodržování vzdálenosti min. 2m, rozsazení žáků po jednom v lavici s rozestupem min. 1,5m. V době vyučování je povolené odložit roušku (do vlastního sáčku) či štít. Ve třídách a toaletách budou zajištěny mýdlo a dezinfekce (popř. antibakteriální mýdlo) a také papírové ručníky.
  4. Každý žák odevzdá při prvním příchodu před budovou školy Čestné prohlášení o bezinfekčnosti  (klikněte ke stažení) podepsané zákonným zástupcem. Bez tohoto povinného dokumentu mu nebude umožněn vstup do budovy a možnost účastnit se dobrovolných konzultací.
  5. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest odpovídající COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu) nesmí vstoupit do budovy.
  6. Stravování žáků 2. stupně ve školní jídelně není bohužel z kapacitních a organizačních důvodů možné, jídelna je časově vytížena pro žáky 1. stupně.

Děkuji všem za porozumění složité organizaci prezenční výuky pro všechny žáky školy za dodržení nezbytných hygienických požadavků.

Mgr. Renata Jahodová, ředitelka školy