ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Publikováno: 6.5.2020 Autor(ka): Renata Jahodová

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v základní škole od školního roku 2020/2021 u těchto žadatelů:

 

 

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 6. 5. 2020 na úřední desce školy (u vchodu do ZŠ) a na webových stránkách https://www.zsvaclavskenam.cz/web/uredni-deska/rozhodnuti-o-prijeti-k-zakladnimu-vzdelavani.3257 Základní  školy, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvkové organizace a na odkaze https://zszapis.muznojmo.cz/skola/zakladni-skola-znojmo-vaclavske-namesti-8-prispevkova-organizace.

 

Poučení:

Tímto dnem začíná běžet odvolací lhůta. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která rozhodnutí vydala.