Vzdělávací skupiny pro žáky 9. ročníku

Vzdělávací skupiny pro žáky 9. ročníku

Publikováno: 5.5.2020 Autor(ka): Renata Jahodová

Vážení rodiče,

na základě pokynů vydaných MŠMT se žáci devátého ročníku mohou od 11. května 2020 účastnit prezenční přípravy na přijímací zkoušky. Zákonní zástupci žáků devátého ročníku budou kontaktováni třídní učitelkou, zdali mají zájem o tuto prezenční přípravu svých dětí. 

Umístění žáka je možné pouze za těchto podmínek: 

 • žák/žákyně nespadá do skupiny osob s rizikovými faktory ani nesdílí domácnost s takovouto osobou.  

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze. 
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)
  2. při proti nádorové léčbě
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
 1. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
 4. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí vstoupit do budovy školy.  

Před prvním vstupem do budovy jsou žáci povinni odevzdat čestné prohlášení o nepřítomnosti příznaků virového infekčního onemocnění. Zde je ke stažení:  /files/editor/2/Dokumenty_a_formulare/cestne-prohlaseni-covid.pdf

V případě projeveného zájmu o osobní přítomnost žáků ve škole budou vzdělávací aktivity organizovány následujícím způsobem:

 • Žáci budou poučeni o přísných hygienických opatřeních, které budou povinni dodržovat.
 • Příprava a hodinový rozsah bude probíhat podle domluvy s vyučujícím, není nutné být ve škole denně – plánujeme v úterý a čtvrtek od 8 do 12 hodin, v ostatní dny bude příprava probíhat distanční formou.
 • Skupiny max. 15 žáků, jeden žák v jedné lavici ve třídě. 
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu, o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. 
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. květnu. Pokud se někdo bude chtít přidat později, již nebude mít možnost. 
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. 
 • Všichni žáci školy musí roušky nosit ve společných prostorách. 
 • Školní strava bude poskytována formou teplého oběda bez možnosti výběru od 25. května 2020.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované porušování, a to po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nařízení zákazu vstupu daného žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či studijní přípravy. 

 

Mgr. Renata Jahodová, ředitelka školy