Přijetí k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2024/2025

Publikováno: 10.5.2024 Autor(ka): Renata Jahodová

 

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole ve školním roce 2023/2024 u žadatelů uvedených v příloze.

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 10. 5. 2024 na úřední desce školy (u vchodu do ZŠ) a na webových stránkách http://www.zsvaclavskenam.cz/uredni-deska Základní školy, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvkové organizace a na odkaze https://zszapis.muznojmo.cz/skola/zakladni-skola-znojmo-vaclavske-namesti-8-prispevkova-organizace.

Poučení:

Dnem vydání rozhodnutí začíná běžet odvolací lhůta. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která rozhodnutí vydala.