Přípravná třída

Přípravná třída

S účinností od 1. 9. 2019 se do přípravných tříd přijímají děti s uděleným odkladem školní docházky a také děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 

Děti přijímáme na základě předložení příslušné dokumentace – vyšetření PPP/SPC, které obsahuje doporučení vzdělávání v přípravné třídě, rozhodnutí o udělení odkladu školní docházky
z příslušné základní školy (netýká se dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky) a na základě vyplnění žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy zákonným zástupcem.

Výuka v přípravné třídě probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který slouží k snadnějšímu začlenění dětí do vzdělávacího procesu.   Cílem je snadnější adaptace Vašeho dítěte na nové školní prostředí a cílená individuální podpora těch nedostatků jeho rozvoje, které byly příčinou odkladu školní docházky a které diagnostikovalo školské poradenské zařízení.

ODPOVĚDI NA ČASTÉ DOTAZY

Jaká je hlavní výhoda toho, že dám dítě do přípravné třídy?

Hlavní předností přípravné třídy je snížený počet stejně starých dětí, který umožňuje pedagogovi individuální přístup a užší kontakt s dítětem. Vyučující se může více zaměřit na konkrétní potřeby každého dítěte v duchu doporučení školského poradenského zařízení, na jehož základě je dítě
do této třídy přijato. Snahou je, aby odklad povinné školní docházky splnil svůj účel a dítě bylo co nejlépe připraveno pro vstup do první třídy.

Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních
a komunikačních dovedností, rozvíjení zručnosti a praktických dovedností dětí. Dále rozvoj
v oblasti hudební, výtvarné, tělesné a rozumové výchovy skládající se z jazykové
a komunikativní oblasti, oblasti matematických představ a oblasti rozvoje poznání.

Počítá se přípravná třída do povinné školní docházky?

Nepočítá.

Jsou děti v přípravné třídě klasifikovány?

Nejsou. Na konci školního roku získá každé dítě stručné slovní hodnocení, ze kterého je zřejmé,

s jakým výsledkem přípravnou třídu absolvovalo.

Co budou děti v přípravné třídě dělat?

Vyučování probíhá v několika blocích, vždy s přihlédnutím na potřeby dětí. Ty se učí dovednosti, které budou potřebovat do školy, ovšem hravou formou. Není to klasická výuka. Struktura vyučovacích bloků je tvořena v duchu střídání aktivit (různé druhy her: didaktické, konstruktivní, soutěživé; rozhovor; učení; vycházky; a dále pracovní, pohybové, dramatické, hudební a výtvarné činnosti). Vyplňují pracovní listy, trénují grafomotorická či logopedická cvičení, hrubou i jemnou motoriku. Pedagog rozvíjí jejich řečové, sociální a komunikační dovednosti, koncentraci pozornosti, návyky sebeobsluhy a hygieny. Vždy je však dostatečný prostor pro odpočinek a relaxaci. Hlavním cílem přípravné třídy tedy je všestranný rozvoj dítěte a především jeho psychická, fyzická i sociální připravenost.  

 Po absolvování přípravné třídy musím s dítětem znovu k zápisu?

 Pro dítě, jemuž byl udělen odklad, platí povinnost předškolního vzdělávání. Tuto povinnost lze plnit buď v mateřské škole, nebo v přípravné třídě. Po roce odkladu musí dítě zápis do 1. třídy absolvovat znovu.

 Musí moje dítě po přípravné třídě pokračovat ve vzdělávání na Vaší škole?

Ne, nemusí. Základní školu si můžete vybrat, jakou chcete. Dokonce se můžete i zúčastnit několika zápisů a podat několik přihlášek do škol ve vašem okolí. Jen přijetí bohužel není vždy samozřejmostí. Podle školského zákona je totiž ředitel školy povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a zároveň nesmí překročit stanovenou kapacitu tříd. Přednostně jsou tedy přijímáni žáci, kteří mají nejen trvalé bydliště ve spádové oblasti školy nebo už mají sourozence ve stejné škole.

Jaký je počet dětí v přípravné třídě?

Nejmenší počet dětí vychází ze školského zákona, v praxi se pohybuje v rozmezí deset až patnáct.

V jakém termínu musím zažádat o zařazení do přípravné třídy?

O zařazení do přípravné třídy je třeba žádat do konce května. Je třeba mít na zřeteli, že se k žádosti přikládá souhlasné stanovisko školského poradenského zařízení, se kterým je zapotřebí dojednat schůzku s dostatečným předstihem.

Jak dlouho bude moje dítě do přípravné třídy docházet?

Dítě dochází do přípravné třídy jeden školní rok. Po zařazení do přípravné třídy dochází dítě jenom do ní, tedy nikoliv současně do mateřské školy.

Jak dlouhá je dopolední výuka?

Samotná výuka začíná ranním uvítáním v 8.00 hodin a končí v 11.40 hodin, kdy děti pod vedením paní učitelky odchází na oběd.

Musím si dítě po skončení dopolední výuky vyzvedávat?

Nemusíte. V případě zájmu může dítě docházet do ranní i odpolední družiny (6:00 – 16:30).

Jaká je výše školného?

Docházka do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče pravidelně hradí pouze stravné ve školní jídelně - pokud dítě chodí na obědy; dále poplatek za školní družinu v případě, že školní družinu navštěvuje.

 Mé dítě není na školu připravené, chci pro něho odklad a následně zařazení do přípravné třídy. Jak mám postupovat?

Na internetu vyhledáte web týkající se elektronických zápisů do znojemských škol: https://zszapis.muznojmo.cz/ . Zde naleznete:  

  1. Žádost o odklad školní docházky. K žádosti je třeba přiložit dva posudky:
  • posudek školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum)
  • posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa

 a následně

       2. Žádost o zařazení do přípravné třídy. Poradna v tomto případě musí současně s doporučením odkladu doporučit vzdělávání v přípravné třídě.

 Žádosti o odklad školní docházky a zařazení do přípravné třídy si  každý zákonný zástupce musí vygenerovat a vytisknout sám.