Rozhodnutí o zařazení dětí do přípravných tříd pro šk. rok 2024/2025

Publikováno: 5.6.2024 Autor(ka): Renata Jahodová

Rozhodnutí o zařazení dětí do přípravných tříd – pro školní rok 2024/2025

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 47, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy od školního roku 2024/2025 u těchto žadatelů: viz seznam identifikátorů V PŘÍLOZE.

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 5. 6. 2024 na úřední desce školy (u vchodu odloučeného pracoviště ZŠ) a na webových stránkách Základní školy, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvkové organizace: Rozhodnutí o zařazení do přípravných tříd | ZŠ Václavské náměstí (zsvaclavskenam.cz).

Poučení: Tímto dnem začíná běžet odvolací lhůta. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která rozhodnutí vydala.