Informace k přijímacímu řízení na SŠ a SOU

Informace k přijímacímu řízení na SŠ a SOU

Publikováno: 29.1.2020 Autor(ka): Tamara Bulantová

Informace k přijímacímu řízení na střední školy, podávání přihlášek na střední školy

Přihláška:
 • V prvním kole přijímacího řízení může podat uchazeč 2 přihlášky – vyplněné jako stejnopisy-, na každou uvede 2 školy /pořadí škol je na obou přihláškách stejné/
 • Rodiče vyplní základní identifikační údaje, název příslušných středních škol včetně oboru a kódu ( možnost konzultace St 12.-13.hod-Mgr. Bulantová )
 • Škola vyplní 2. stranu s klasifikací adekvátní pro vycházejícího žáka
 • Vyplněnou přihlášku odevzdá žák výchovné poradkyni ,Mgr. Bulantové, do 14. 2. 2020.
 • Uchazeč odevzdá přihlášku příslušné škole do 28.2.2020,
 • Pokud střední škola požaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, je potřeba nechat si přihlášku potvrdit lékařem. ( cca 100 Kč )
Zápisový lístek:
 • Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na dané střední škole
 • Zákonný zástupce  obdrží 1 zápisový lístek 26. 2. 2020 od 12.00 – 13.00 hod ( Mgr. Bulantová ).
 • Svůj úmysl vzdělávat se na vybrané střední škole potvrdí žák odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí
 • Pokud tak žák neučiní, vzdává se práva na přijetí na danou střední školu a na jeho místo může být přijatý někdo jiný
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, toto neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

 

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA NAŠÍ ŠKOLE

Přihlášky na SŠ a gymnázia lze stáhnout z internetu. 

Přihlášky mohou žáci doručovat na střední školy až po ukončení prvního pololetí, tedy až po 31. lednu 2020.

Postup při podání přihlášky:
 • Vzory vyplňování přihlášky jsou na nástěnkách ve škole, s přihláškami pracujeme v rámci výuky.
 • Přihlášku si žáci spolu s rodiči vyplní sami na první straně – včetně podpisu žáka a podpisu zákonného zástupce
 • Přihlášky se všemi potřebnými údaji dodají žáci Mgr. Bulantové do 14. 2. 2020 k doplnění hodnocení za požadované ročníky
 • Vyplněnou přihlášku potvrdí ředitelka školy
 • Výchovná poradkyně po kontrole předá přihlášku zpět žákům
 • Rodiče si zajistí doručení přihlášky na zvolenou střední školu do 28.2. 2020, doporučuji osobní doručení nebo zaslání doporučeně
 • Nezapomeňte na lékařské potvrzení do přihlášky u těch škol, které ho vyžadují
 •  

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA NA GYMNÁZIA a SOŠ

!!! termín si žák nevybírá (je daný):   14. 4. a 15. 4. 2020   čtyřletý typ studia

 1. 4.a 17. 4. 2020   šestiletý a osmiletý typ studia

každý žák může zkoušku konat 2x, počítá se mu lepší výsledek, nesmí být menší než 60% (v 1. termínu žák vykoná zkoušku ve škole uvedené na přihlášce na 1.místě a v 2.termínu ve škole, která je na přihlášce uvedena na 2.místě)

!!! pokud střední škola má navíc vlastní přijímací zkoušku, žák si vybere jeden ze dvou termínů 12.4. – 28.4.2020 a uvede ho na přihlášku

pokud žák nevyužije možnosti konat zkoušku 2x, tak mu je automaticky započítán výsledek z 1.termínu na obě školy

pokud se žák pro vážné důvody nemůže dostavit na přijímací zkoušku, písemně se do 3 dnů od řádného termínu omluví řediteli dané školy (náhradní termín přijímací zkoušky: 13.5. a 14.5. 2020)

Rozhodnutí o přijetí:

ředitel gymnázia, SOŠ, SOU ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení nebo do 2 dnů po konání 2. termínu přijímacího řízení a poté zveřejní rozhodnutí přijatých uchazečů a zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí

bez přijímacích zkoušek ředitel zveřejní rozhodnutí nejdříve 22. 4., nejpozději 30.4. 2020