Informace ke screeningovému testování

Informace ke screeningovému testování

Publikováno: 19.11.2021 Autor(ka): Renata Jahodová

Vážení rodiče, milí žáci,

níže naleznete podstatné informace ke screeningovému testování, které proběhne ve všech základních a středních školách v celé ČR.

 

Testování se uskuteční: 

  • 22. 11. 2021,
  • 29. 11. 2021.

Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS.

Testovat se bude antigenními testy, které již byly školám distribuovány: Jak na to ve škole – edu.cz

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).  

Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).   

Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování.  

Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje).

Pokud se děti a žáci neprokáží OTN (očkování - test - prodělaná nemoc), mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole (nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních dětí nebo žáků) nosit příslušnou ochranu úst a nosu. Tito žáci však nesmí ve vnitřních prostorech cvičit, nesmí použít sprchy, nesmí zpívat při odstupu menším než 2 m, při stravování muset sedět na místě a udrřovat odstup nejméně 1,5m.

V případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku , škola neumožní dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání, popř. je povinna dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. Dítě či žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání. 

V případě, že žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Do doby, než budou žáci otestováni však musí mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest podle mimořádného opatřen k nošení ochranného prostředku. 

V případě pozitivního výsledku testu bude pozitivně testované dítě nebo žák izolován od ostatních osob do izolační místnosti   pod dohledem pověřeného pracovníka školy. Poté bude kontaktován zákonný zástupce, kterému při převzetí dítětě vydáme potvrzení o pozitivním výsledku testu. Se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu sám - doporučujeme až u žáků 2. stupně.

Dané dítě nebo žák nebo jeho zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.  

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně indikované kontakty.  

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí nebo žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem nebo žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Další postup závisí na vyhodnocení situace krajskou hygienickou stanicí.  

Osoba s pozitivním výsledkem (potvrzeným ze zdravotnického zařízení) testu se může vrátit k prezenční výuce po skončení povinné izolace. Potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost všem krajským hygienickým stanicím.