Přijetí dětí do přípravných tříd pro šk. rok 2022/2023

Publikováno: 1.6.2022 Autor(ka): Renata Jahodová

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 47, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy od školního roku 2022/2023 u těchto žadatelů:

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 1. 6. 2022 na úřední desce školy (u vchodu do ZŠ) a na webových stránkách https://zsvaclavskenam.cz/web/uredni-deska/rozhodnuti-o-prijeti-k-zakladnimu-vzdelavani.11706 Základní školy, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvkové organizace.

Poučení:

Tímto dnem začíná běžet odvolací lhůta. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která rozhodnutí vydala.