Výsledky zvláštního zápisu

Publikováno: 24.6.2022 Autor(ka): Renata Jahodová

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v základní škole od školního roku 2022/2023 u těchto žadatelů:

pořadí identifikátor - číslo jednací výsledek přijat/a do
1. VN OMJ 27/2021/2022 přijat ZŠ, Znojmo, Václavské nám. 8 - odloučené pracoviště Jubilejní park 23
2.  VN OMJ 28/2021/2022 přijat ZŠ, Znojmo, Václavské nám. 8 - odloučené pracoviště Jubilejní park 23
3. VN OMJ 29/2021/2022 přijat ZŠ, Znojmo, Václavské nám. 8 - hlavní budova Václavské náměstí 8
4. VN OMJ 30/2021/2022 přijat ZŠ, Znojmo, Václavské nám. 8 - hlavní budova Václavské náměstí 8

 

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 47, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy od školního roku 2022/2023 u těchto žadatelů:

pořadí identifikátor - číslo jednací výsledek přijat/a do
1. VN PT 13/2022/2023 OMJ přijat ZŠ, Znojmo, Václavské nám. 8 - hlavní budova Václavské náměstí 8
2.  VN PT 14/2022/2023 OMJ přijat ZŠ, Znojmo, Václavské nám. 8 - hlavní budova Václavské náměstí 8

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 24. 6. 2022 na úřední desce školy (u vchodu do ZŠ) a na webových stránkách Výsledky zvláštního zápisu | ZŠ Václavské náměstí (zsvaclavskenam.cz) Základní školy, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvkové organizace.

Poučení:

Tímto dnem začíná běžet odvolací lhůta. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která rozhodnutí vydala.