O škole

O škole

"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám."

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 je úplnou školou s 1. - 9. postupným ročníkem. Nachází se ve dvou areálech na území města Znojma, ty jsou od sebe vzdušnou čarou vzdáleny cca 2km. Hlavní budova se nachází v centru města na Václavském náměstí, budova odloučeného pracoviště u Jubilejního parku. Obě školy jsou v bezprostřední blízkosti lokalit, které byly občany Znojma opakovaně vyhodnoceny jako místa, kde je příjemné prostředí a kde rádi tráví svůj volný čas. Díky dopravnímu spojení je škola dostupná dětem z celého města i přilehlých městských částí.

Hlavní budova základní školy je umístěna v samotném historickém jádru města, v blízkosti důležitých památek a přírodní lokality Gránické údolí. Je to památkově chráněná prostorná stavba, která je členitá a prostorná. Skýtá mnoho dalších možností využití pro výuku i zájmovou činnost. Součástí prostor školy jsou školní dvůr, školní pozemek a hřiště. Ve škole se nachází také oddělení školní družiny, cvičná kuchyňka, cvičná dílna, školní poradenské pracoviště, kabinet pro výuku předmětů speciálně pedagogické péče, odborné učebny a kabinety. V této budově se vzdělávají děti přípravné třídy a žáci od I. do IX. ročníku.

Budova odloučeného pracoviště je mimo centrum města, v blízkosti městského parku. Také zde tvoří většinu žáků děti z přilehlých spádových obvodů, jejichž zástupce zaujal program a bohaté aktivity školy, které směřují už k předškolnímu věku. V areálu tohoto pracoviště je přípravná třída, kmenové učebny, dále několik oddělení školní družiny, cvičná kuchyňka, hudebna, knihovna, počítačová učebna, odborné kabinety, školní poradenské pracoviště, školní hřiště a zahrada. Škola zde zabezpečuje pouze výuku na I. stupni.

Součástí základní školy je školní jídelna nedaleko hlavní budovy na ulici Přemyslovců v areálu Jihomoravského muzea a školní výdejna na odloučeném pracovišti.

Škola se profiluje jako škola rodinného typu, jejíž velkou předností je nízký počet žáků ve třídách. Každoročně zřizuje kromě přípravných tříd také třídy dle paragrafu 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s těžkými poruchami učení.

Všichni žáci jsou vedeni k empatii, rozvíjení smyslu pro odpovědnost, schopnosti překonávat překážky a dotahovat věci do cíle, rozvoji tvořivého myšlení, samostatnosti, seberealizace a zdravého sebevědomí. Značná část aktivit školy vyplývá z pojetí školního vzdělávacího programu „Přírodou ke vzdělávání“.