Školská rada

Školská rada (dále ŠŘ) je orgán, který se zřizuje na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) při základních, středních a vyšších odborných školách.

ŠR je povinen zřídit zřizovatel školy (Město Znojmo), který zároveň stanoví počet jejích členů (u nás devět). Třetinu členů ŠR jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogové školy. Funkční období člena ŠR je tříleté.

ŠR má povinnost zasedat nejméně dvakrát ročně. Ředitel školy, který ovšem nesmí být členem ŠR, je povinen účastnit se zasedání ŠR na vyzvání jejího předsedy.

Dle § 168 příslušného zákona má ŠR tři významné kontrolní pravomoci: schvaluje výroční zprávu školy; schvaluje školní řád a schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků žáků. Její ostatní pravomoci jsou poradní. ŠR se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů i k jejich naplňování; podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy; projednává rozpočet školy a navrhuje rozpočtová zlepšení; projednává zprávy školní inspekce a může také podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, i orgánům státní správy.

ŠR je tedy orgán kontrolní i poradní, u kterého se předpokládá, že bude sloužit jako komunikační platforma mezi všemi – na chodu školy zainteresovanými – stranami.

 

Volební řád školské rady

                               

Jednací řád školské rady

 

Aktuální složení školské rady

Za zřizovatele: Mgr. Petra Svedíková Vávrová od 2/2024
  Ing. Denisa Krátká       od 2/2024      
   Ing. František Pokorný od 2/2024 
Za zákonné zástupce:          Lenka Chalupová od 11/2023  
   Alena Löflerová  od 11/2023  
   Petr Pexa od 11/2023  
 Za pedagogy:  Ing. Petra Maxová od 10/2021 
   Mgr. Kamila Vrátilová od 10/2021
   Mgr. Pavel Dufek od 10/2021

  

   Usnesení školské rady

 1.  1. 10. 2019  
 2.   7. 10. 2020