Kolumbus #2

PODPORA SILNÝCH STRÁNEK DĚTÍ - TREND SOUČASNÉ DOBY

Projekt Kolumbus#2 navazuje na jeden z pilířů projektu Kolumbus – Znojmo mluví anglicky. Byl spuštěn v září 2018. Jeho cílem je podpora vzdělávání talentovaných žáků, a to i ze sociálně slabých rodin na všech úrovních. Projekt funguje ve dvou rovinách - ve formě individuální podpory a ve formě institucionální podpory.

Naše škola byla zařazena mezi oprávněné žadatele institucionální podpory, která je realizována formou dotačního programu. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě žádosti školy v podobě účelově určeného provozního příspěvku, který schvaluje Rada města.

 

Rok 2018

 

  Výše dotace: 164 000 Kč

  Realizované aktivity:

 • Podpora a rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání, badatelské výuky, logického
  a kreativního myšlení

 • Intenzivní  a systematická podpora nadaných žáků při přípravě  k úspěšnému studiu na víceletých gymnáziích

 • Podpora uměleckých aktivit žáků – výtvarná tvorba a další estetické aktivity dětí podporující jejich kreativitu a inovaci  

 • Kroužek zábavné logiky a deskových her – rozvoj logického myšlení a paměti, podpora sociální interakce a komunikace mezi žáky

 

Rok 2019

 

  Výše dotace: 167 500 Kč

  Realizované aktivity:

 • Rozšíření aktivit zájmového vzdělávání na podporu osobnostního a sociálního rozvoje účastníků školní družiny
 • Podpora uměleckého nadání žáků a jejich zájmů v dané oblasti
 • Podpora pohybových aktivit a sportovně nadaných žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • Intenzivní a systematická podpora nadaných žáků při přípravě k úspěšnému studiu na víceletých gymnáziích
 • Rozvoj matematického talentu žáků mimořádně nadaných 
 • Rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti
 • Rozvoj manuálních dovedností, zručnosti a pracovních návyků žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí