Školní poradenské pracoviště

Členové:

 Vedoucí ŠPP

 • Mgr. Eva Kneblová – školní psycholog, výchovný poradce

 Hlavní budova - Václavské náměstí 8

 • Mgr. Tamara Bulantová – výchovný poradce - kariérní poradce
 • Mgr. Jana Mikulková – speciální pedagog
 • Mgr. Dana Vaniová – speciální pedagog
 • Mgr. Radka Štolová – metodik prevence

 Odloučené pracoviště - Jubilejní park 23

 • Mgr. et. Mgr. Alžběta Matoušková – speciální pedagog, výchovný poradce
 • Mgr. Petra Jandora – metodik prevence

 

Naše cíle:

 • odhalování příčin školního neúspěchu, depistáž a práce s žáky s poruchami učení a chování a s nadanými žáky,

 • prevence nežádoucích jevů ve třídách, podpora třídnických hodin, realizace preventivních programů,

 • odhalování záškoláctví i krytého záškoláctví a jeho řešení,

 • vedení žáků při volbě dalšího vzdělávání, kariérní poradenství,

 • podpora integrace žáků z odlišného socio-kulturního prostředí a z dětského domova,

 • realizace aktivit v součinnosti s rodinami žáků.

 

Aktivně spolupracujeme s těmito organizacemi:

 • PPP Znojmo – diagnostika výukových i výchovných potíží, sociometircká šetření a následné intervence ve třídách, participace na programu adaptačních pobytů,

 • SVP Labyrint Znojmo – diagnostika a poradensko – terapeutické vedení dětí s poruchami chování, práce se třídami, participace na programu adaptačních pobytů

 • SPC – diagnostika a následné vedení dětí se zdravotním nebo smyslovým postižením, s LMP nebo autismem

 • OSPOD Znojmo – spolupráce při řešení výchovných potíží, prevenci i řešení sociálně patologických jevů, pomoc při podpoře a práci s rodinami ohroženými sociální patologií,

 • Charita Znojmo – především program Rodinný asistent

 • Klub Coolna – preventivní programy, volnočasové aktivity,

 • ADRA – Program Pět P

 • Policie ČR – prevence, řešení.