Školní poradenské pracoviště

Členové:

  Hlavní budova - Václavské náměstí 8

Jméno Funkce Kontakt Konzultační hodiny

Mgr. Pavel Dufek 

Kariérní poradce, vedoucí ŠPP pavel.dufek@zsvaclavskenam.cz  ST 7:15 - 8:00 hod
 Mgr. Tereza Procházková Školní psycholog  tereza.prochazkova@zsvaclavskenam.cz

 

Ing. Petra Maxová Výchovný poradce petra.maxova@zsvaclavskenam.cz

 PÁ 7:00 - 8:00 hod

Mgr. Jana Mikulková

Speciální pedagog II.stupeň jana.mikulkova@zsvaclavskenam.cz  ÚT 7:15 - 8:00 hod
Mgr. Pavlína Nečasová Speciální pedagog pavlina.necasova@zsvaclavskenam.cz

 

 

Mgr. Radka Štolová

Metodik prevence radka.stolova@zsvaclavskenam.cz  ST 7:15 -8:00 hod

Mgr. Dana Vaniová

Speciální pedagog I.stupeň dana.vaniova@zsvaclavskenam.cz  ČT 12:45 - 13:30 hod

 

   Odloučené pracoviště - Jubilejní park 23

Jméno Funkce Kontakt Konzultační hodiny

Mgr. Lenka Brdová

Výchovný poradce lenka.brdova@zsvaclavskenam.cz  PO 14:00 - 15:00 hod

Mgr. Barbara Housarová

Speciální pedagog barbara.housarová@zsvaclavskenam.cz  ST 13:00 - 13:45 hod

Mgr. Petr Jandora

Metodik prevence petr.jandora@zsvaclavskenam.cz PO 14:00 - 14:45 hod

Mgr. Magdaléna Králová

Speciální pedagog magdalena.kralova@zsvaclavskenam.cz  ČT 12:45 - 13:30 hod

Mgr. Pavlína Nečasová

Speciální pedagog pavlina.necasova@zsvaclavskenam.cz  ČT 12:00 - 12:45 hod

 

     

 

Naše cíle:

 • odhalování příčin školního neúspěchu, depistáž a práce s žáky s poruchami učení a chování a s nadanými žáky,

 • prevence nežádoucích jevů ve třídách, podpora třídnických hodin, realizace preventivních programů,

 • odhalování záškoláctví i krytého záškoláctví a jeho řešení,

 • vedení žáků při volbě dalšího vzdělávání, kariérní poradenství,

 • podpora integrace žáků z odlišného socio-kulturního prostředí a z dětského domova,

 • realizace aktivit v součinnosti s rodinami žáků.

 

Aktivně spolupracujeme s těmito organizacemi:

 • PPP Znojmo – diagnostika výukových i výchovných potíží, sociometircká šetření a následné intervence ve třídách, participace na programu adaptačních pobytů,

 • SVP Labyrint Znojmo – diagnostika a poradensko – terapeutické vedení dětí s poruchami chování, práce se třídami, participace na programu adaptačních pobytů

 • SPC – diagnostika a následné vedení dětí se zdravotním nebo smyslovým postižením, s LMP nebo autismem

 • OSPOD Znojmo – spolupráce při řešení výchovných potíží, prevenci i řešení sociálně patologických jevů, pomoc při podpoře a práci s rodinami ohroženými sociální patologií,

 • Charita Znojmo – především program Rodinný asistent

 • Klub Coolna – preventivní programy, volnočasové aktivity,

 • Policie ČR – prevence, řešení.