Prevence rizikových jevů

Na naší škole pracují tři metodici prevence- Mgr. Radka Štolová a Mgr. Pavel Dufek pro Vávlavské náměstí a pan Mgr. Petr Jandora pro odloučené pracoviště Jubilejní park. Komunikují s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dávájí podněty k možné nápravě. Spolupracují se specializovanými institucemi a organizacemi. Koordinují předávání informací o problematice rizikového chování ve škole, dokumentují průběh preventivní práce školy, shromažďují veškeré informace a zpětné vazby v průběhu realizace preventivního programu školy v daném období, dále koordinují aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, zneužívání, kriminálního a nekriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování. Spolupracují s dalšími odborníky, zajišťují preventivní programy pro třídní kolektivy v oblasti rizikového chování a ve spolupráci s výchovným poradcem a školním psychologem se podílejí na řešení výchovných problémů žáků. Hodnotí realizaci preventivního programu školy. Vedou písemné záznamy ze všech jednání, evidují výskyt rizikového chování u jednotlivých žáků tříd a navrhují opatření v případě porušení školního řádu. Školní metodici prevence vytvářejí minimální preventivní program školy a podílejí se na jeho realizaci.

 

Konzultační hodiny

Mgr. Radka Štolová: STŘ 7:15- 8:00

Mgr. Petr Jandora: PO 14:00 - 14:45 hod.